ข้อเสนอแนะหลักข้อที่ 4

รัฐต้นทางควรขจัดแรงจูงใจที่เอื้อให้ผู้จัดหางานใช้แนวปฏิบัติที่ไร้จริยธรรม โดยเฉพาะในการให้แรงงานเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมอย่างผิดกฎหมาย และเพิ่มความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้จัดหางานภาคเอกชน

อุตสาหกรรมการจัดหางานในประเทศต้นทางหลายประเทศ รวมถึงสี่ประเทศในการศึกษานี้ มีชื่อเสียงที่ไม่ดีเกี่ยวกับการทุจริตและการละเมิดสิทธิ ชื่อเสียงดังกล่าวในหลายแง่มุมได้มาอย่างสมควร แต่การอธิบายว่าผู้จัดหางานในรัฐต้นทางเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดนั้นก็เป็นสิ่งที่มักง่ายเกินไป ผู้เชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งได้เตือนถึง “แนวโน้มในการประณามอุตสาหกรรมจัดหางานโดยอัตโนมัติ” ในความเป็นจริงแล้ว ผู้จัดหางานมักปฏิบัติตามสัญญาณที่ผู้มีอำนาจส่งออกมา ในหลายกรณี นโยบายและแนวปฏิบัติของประเทศต้นทาง รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่ถือว่าเป็นมาตรการ “เชิงคุ้มครอง” เป็นการสร้างแรงจูงใจสำหรับพฤติกรรมที่ไร้จริยธรรมเสียเอง

กฎหมายของประเทศต้นทางหลายประเทศ รวมถึงสามในสี่ประเทศในการศึกษานี้ ยังคงอนุญาตให้แรงงานจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหางาน โดยมีการกำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้จัดหางานสามารถเรียกเก็บจากแรงงาน ขึ้นอยู่กับงานและประเทศปลายทางที่แรงงานจะไป แต่ไม่ว่าจะอยู่ในระดับเท่าใด เพดานค่าธรรมเนียมนั้นก็มักไม่ถูกปฏิบัติตาม ข้อเท็จจริงที่ว่าตัวแทนจัดหางานสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากแรงงานได้อย่างชอบธรรมเป็นการสร้างพื้นที่สีเทา ซึ่งทำให้แรงงานคาดหวังว่าตนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเช่นกัน และทำให้ตัวแทนที่พยายามนำหลักการนายจ้างเป็นผู้จ่ายมาปฏิบัติตกอยู่ในสถานะเสียเปรียบอย่างชัดเจน รัฐต้นทางระบุว่า ตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ซึ่งนักวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือหลายคนก็เห็นพ้อง เนื่องจากหากพวกเขาบังคับใช้นโยบายที่ให้แรงงานไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ประเทศปลายทางก็อาจเปลี่ยนไปนำเข้าแรงงานราคาถูกกว่าจากประเทศอื่นแทน ซึ่งกระทบต่อความต้องการจำนวนแรงงานและเงินที่ส่งกลับประเทศ ดังนั้น แน่นอนว่าทางออก คือ ประเทศต้นทางทุกประเทศต้องร่วมมือกัน แต่ ณ ปัจจุบัน ประเทศเหล่านั้นยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพหรือความตั้งใจในการเจรจาแบบกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสิทธิที่ดีขึ้นสำหรับพลเมืองของตน

นอกจากนโยบายเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมแล้ว ผู้ที่ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมประสบความยากลำบากในการหาตลาด เพราะตัวแทนที่ปฏิบัติตามหลักการ “แรงงานเป็นผู้จ่าย” แทบไม่ต้องรับผลที่ตามมาใดๆ ความพยายามของประเทศต้นทางในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในกระบวนการจัดหางานมักไม่สอดคล้องกับความเข้มข้นและขอบเขตของปัญหาและไม่สามารถป้องกันแนวปฏิบัติที่ไม่มีจริยธรรมได้ นอกจากนั้น หน่วยงานออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจทับซ้อนกันก็มักไม่มีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสร้างแนวทางในการนำกฎหมายไปปฏิบัติที่ไม่ปะติดปะต่อ และทำให้เกิดช่องว่างที่ทำให้แรงงานเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิและไม่สามารถเอาผิดผู้จัดหางานได้

รัฐบาลควร

4.1. นำคำนิยามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการจัดหางานและต้นทุนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของ ILO มาใช้ และทำงานร่วมกับประเทศปลายทาง รวมถึงหากเป็นไปได้ร่วมกับประเทศต้นทางอื่นๆ ในการกำหนดว่า แรงงานไม่ควรต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหางานและต้นทุนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สอดคล้องกับหลักการ “นายจ้างเป็นผู้จ่าย” และรับประกันว่า แรงงานที่กำลังจะเดินทางไปทำงานในอนาคตจะรับทราบถึงข้อนี้

4.2. กำหนดให้บุคคลที่ให้บริการจัดหางานสำหรับแรงงานข้ามชาติต้องขอใบอนุญาต และนำกรอบการจัดหางานอย่างมีจริยธรรมมาใช้ในระบบการออกใบอนุญาต เช่น ให้ตัวแทนจัดหางานในอนาคตหรือปัจจุบันต้องแสดงการปฏิบัติตามแนวทางการจัดหางานอย่างมีจริยธรรม และให้ตัวแทนต้องมีการยืนยันและตรวจสอบการปฏิบัติตามโดยบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ และรับประกันว่า ระบบการออกใบอนุญาตและผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมีความโปร่งใสและสามารถเข้าถึงได้โดยแรงงานและนายจ้าง

4.3. รับประกันว่า หน่วยงานด้านแรงงานจะได้รับคำสั่ง ทรัพยากร และการฝึกอบรบเพื่อตรวจสอบการละเมิด โดยเฉพาะการจัดหางานที่ทุจริตและละเมิดสิทธิโดยตัวแทนจัดหางานที่มีใบอนุญาต

4.4. จัดให้มีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานรัฐบาลอย่างที่มีอำนาจในการกำกับดูแลตัวแทนจัดหางานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่รับผิดชอบการตรวจสอบการทุจริตและการละเมิดสิทธิโดยผู้เล่นที่ไม่ถูกควบคุมและความผิดทางอาญาจากการบังคับใช้แรงงานและ/หรือการค้ามนุษย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างและตัวแทนจัดหางานที่กระทำความผิดทางอาญา เพื่อนำไปสอบสวนและดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป

4.5. รับประกันว่า ทรัพยากรจะถูกจัดสรรสำหรับการตรวจสอบและดำเนินคดีการทุจริตในการจัดหาแรงงานข้ามชาติ และเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่เรียกหรือรับเงินอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของคดีที่พบต่อสาธารณะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

4.6. ดำเนินการและเผยแพร่ผลการทบทวนเพื่อพิจารณาการนำมาตรการสร้างแรงจูงใจมาใช้สำหรับตัวแทนจัดหางานที่มีการตรวจสอบอย่างรอบด้าน มุ่งมั่นดำเนินการจัดหางานโดยปราศจากค่าธรรมเนียม และแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ในการดูแลแรงงานข้ามชาติ

4.7. ตรวจสอบตัวแทนจัดหางานที่ไม่มีใบอนุญาตและตัวกลางต่างๆ ในเชิงรุก และเอาผิดผู้ที่ทุจริตและละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ