ข้อเสนอแนะหลักข้อที่ 3

ประเทศปลายทางควรรับประกันว่า กฎหมายและแนวปฏิบัติของตนไม่เลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ หรือระหว่างแรงงานข้ามชาติในประเภทต่างๆ ในการเข้าถึงการคุ้มครองแรงงานที่จำเป็น รวมถึงสิทธิในเสรีภาพในการสมาคม

การจัดหางานที่เป็นธรรมจะไม่เกิดขึ้น หากแรงงานข้ามชาติไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเพียงพอในประเทศปลายทาง ในประเทศปลายทางหลายประเทศ กฎหมายแรงงานหลักไม่บังคับใช้กับแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานที่ทำงานในภาคส่วนที่มีค่าจ้างต่ำที่มีการจ้างแรงงานข้ามชาติเป็นหลัก ในกรณีดังกล่าว แรงงานอาจขาดสิทธิต่างๆ ไป เช่น ความคุ้มครองค่าจ้างขั้นต่ำ จำนวนชั่วโมงทำงานสูงสุด วันหยุด และค่าจ้างล่วงเวลา แรงงานในภาคเกษตรกรรม ทำงานในบ้าน รักษาความปลอดภัย และประมงเป็นตัวอย่างของกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะถูกกีดกันจากความคุ้มครองทางกฎหมายสูง และล้วนเป็นภาคส่วนที่มีการจ้างแรงงานข้ามชาติมากเป็นพิเศษ นอกจากนั้น แรงงานในบางภาคส่วนเหล่านี้ไม่สามารถจัดตั้งหรือเข้าร่วมสหภาพแรงงานได้ ซึ่งเป็นการปฏิเสธสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและโอกาสในการรวมตัวและคุ้มครองผลประโยชน์ของตนเอง แรงงานข้ามชาติยังอาจมีความเสี่ยงต่อการเผชิญการจ้างงานที่เลือกปฏิบัติมากกว่าแรงงานกลุ่มอื่น เนื่องจากลักษณะของกระบวนการนำเข้าแรงงานข้ามประเทศ ยกตัวอย่างเช่น โครงการย้ายถิ่นฐานชั่วคราวบางโครงการอาจไม่ให้ความสำคัญกับผู้หญิง เป็นต้น การรับประกันว่า ประชากรที่ชาวต่างชาติที่ทำงานในภาคส่วนที่จ่ายค่าจ้างต่ำมีสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกับพลเมืองของประเทศเปรียบเสมือนเป็นกันชนที่จำเป็นสำหรับป้องกันการกีดกันทางสังคมที่มีสาเหตุจากเชื้อชาติและทัศนคติที่เลือกปฏิบัติที่ทำให้แรงงานข้ามชาติเปราะบางยิ่งขึ้น ซึ่งยิ่งทวีความรุนแรงอย่างชัดเจนในบริบทของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19

เมื่อรวมกับแผนการออกวีซ่าแบบมีข้อผูกมัดแล้ว ข้อจำกัดแบบเหมารวมต่อแรงงานข้ามชาติในการเข้าถึงการคุ้มครองแรงงานขั้นพื้นฐาน รวมถึงการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติด้วยเหตุหลทางเพศหรืออาชีพ เป็นการลดทอนอำนาจของแรงงานข้ามชาติและทำให้รัฐบาลสร้างการจัดหางานที่เป็นธรรมได้ยาก รัฐบาลของประเทศปลายทางควร

3.1. รับประกันว่า แรงงานทุกคน ไม่ว่าจะมีสัญชาติ สถานะการย้ายถิ่น หรือทำงานในภาคส่วนใด จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายแรงงานหลัก

3.2. รับประกันว่า แรงงานทุกคน ไม่ว่าจะมีสัญชาติ สถานะการย้ายถิ่น หรือทำงานในภาคส่วนใด จะสามารถเข้าถึงกลไกร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ

3.3. รับประกันว่า แรงงานทุกคน ไม่ว่าจะมีสัญชาติ สถานะการย้ายถิ่น หรือทำงานในภาคส่วนใด จะสามารถตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน และใช้สิทธิในเสรีภาพในการสมาคมได้อย่างเต็มที่ และจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติจากการคุกคามหรือการโต้ตอบ เนื่องจากกิจกรรมของสหภาพหรือองค์กรแรงงาน

3.4. ห้ามไม่ให้นายจ้างหรือผู้จัดหางานขอแรงงานข้ามชาติเพศใดเพศหนึ่งเป็นการเฉพาะ และกำหนดให้นายจ้างรับประกันว่า เงื่อนไขการทำงานและการใช้ชีวิตจะปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลเรื่องเพศ

3.5. รับประกันว่า นโยบายด้านการย้ายถิ่นมีการระบุหลักการไม่เลือกปฏิบัติ และพัฒนานโยบายและแผนปฏิบัติการและดำเนินมาตรการเชิงป้องกัน เพื่อส่งเริมความสามัคคีและความอดทนอดกลั้นในหมู่แรงงานข้ามชาติและประชากรของประเทศ รวมถึงมาตรการในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชากรของประเทศในตลาดแรงงาน