ข้อมูลสำหรับแรงงาน

รัฐบาลมีการดำเนินโครงการเพื่อให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆ แก่แรงงาน เช่น สิทธิทางกฎหมาย วิธีการหลีกเลี่ยงการเอาเปรียบแรงงานในกระบวนการจัดหางานหรือการจ้างงาน และกระบวนการร้องทุกข์สำหรับแรงงาน ในกรณีของประเทศต้นทาง โครงการดังกล่าวอาจรวมถึงกิจกรรมปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการก่อนออกเดินทางและการร่วมงานกับองค์กรภาคประชาสังคมในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในชุมชนแรงงานข้ามชาติ บทนี้จะเป็นการศึกษาสมรรถภาพของรัฐบาลในด้านดังกล่าว โดยใช้แนวทางที่ 11.1 ของหลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรมของ ILO (ILO GPOG) เป็นฐานอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์ และดูว่า การให้ข้อมูลแก่แรงงานนั้นช่วยคุ้มครองพวกเขาจากการละเมิดสิทธิหรือช่วยให้พวกเขาเข้าถึงการเยียวยามากน้อยเพียงใด

Information for workers dark

  เว็บไซต์ของรัฐบาล (8.1)

  บทย่อยนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการเกี่ยวกับการจัดหางานอย่างเป็นธรรมที่ถูกเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของรัฐบาลสำหรับแรงงาน

  การปฐมนิเทศก่อนการออกเดินทาง (8.2)

  บทย่อยนี้จะเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทางในประเทศต้นทาง หากมีการจัดกิจกรรมดังกล่าว

  กิจกรรมเชิงรุก (8.3)

  บทย่อยนี้เป็นการประเมินว่า รัฐบาลมีการสนับสนุนให้นายจ้าง องค์กรแรงงาน ตัวแทนจัดหางาน และกลุ่มภาคประชาสังคมปรับใช้กิจกรรมเชิงรุกกับแรงงานหรือไม่

  การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน (8.4)

  บทย่อยนี้เป็นการศึกษาขอบเขตว่า รัฐบาลได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานอย่างเป็นสาธารณะเพื่อช่วยให้แรงงานทำการตัดสินใจ

  มากน้อยเพียงใด

  การจัดการอบรมและการสร้างความตระหนัก (8.5)

  บทย่อยนี้เป็นการสำรวจขอบเขตว่า รัฐบาลได้ร่วมงานกับ ILO และองค์กรนายจ้างและแรงงานในการให้การศึกษาและการฝึกอบรมและ/หรือการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักมากน้อยเพียงใด