โครงการขนาดใหญ่เกี่ยวกับสิ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้เพื่อรับประกันการจัดหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นธรรม

โครงการศึกษาการย้ายถิ่นห้าพื้นที่เป็นความพยายามในการประเมินประสิทธิภาพของรัฐในการรับประกันว่า การจัดหาแรงงานในประเทศของตนเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ หรือการจัดหาแรงงานต่างชาติเพื่อมาทำงานในประเทศของตนนั้นเป็นไปโดยสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานได้รับการคุ้มครอง

เกี่ยวกับโครงการศึกษาการย้ายถิ่นห้าพื้นที่
Getty Images 965943510