องค์กรแรงงาน

ความสามารถในการจัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงานเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และสหภาพแรงงานมีบทบาทที่สำคัญในการเป็นตัวแทนและสนับสนุนแรงงานข้ามชาติ อย่างไรก็ตาม สหภาพมักเผชิญข้อจำกัดต่างๆ ทั้งในทางกฎหมายและทางปฏิบัติ ซึ่งขัดขวางไม่ให้สหภาพสามารถแสดงบทบาทดังกล่าวได้อย่างเต็มที่และสร้างความยากลำบากแก่แรงงานข้ามชาติในการเข้าถึงการคุ้มครองในประเด็นเกี่ยวกับสหภาพแรงงานในระดับเดียวกับพลเมืองของประเทศ บทนี้เป็นการวิเคราะห์ว่า รัฐบาลได้สร้างพื้นให้สหภาพแรงงานมีบทบาทที่แข็งขันในการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติมากน้อยเพียงใด และการดำเนินการดังกล่าวส่งผลต่อแรงงานอย่างไร หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรมของ ILO (ILO GPOG) เน้นย้ำถึงความจำเป็นขององค์กรแรงงานและ “ภาคีทางสังคม” (ซึ่งรวมถึงสหภาพแรงงาน) ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลที่สำคัญทั้งหมด และความจำเป็นของข้อตกลงแบบทวิภาคีในการเคารพความร่วมมือที่มีอยู่

Worker organisations dark

    เสรีภาพในการสมาคมในตัวบทกฎหมาย (9.1)

    บทย่อยนี้เป็นการประเมินว่า แรงงานมีสิทธิทางกฎหมายในการจัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพหรือไม่ และพวกเขาสามารถนัดหยุดงานและเจรจาต่อรองร่วมได้หรือไม่ ในบางประเทศ แรงงานข้ามชาติถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมสหภาพแรงงานโดยสิ้นเชิง ขณะที่ในบางประเทศ แรงงานข้ามชาติในบางภาคส่วนถูกจำกัดสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงานของตนเอง

    เสรีภาพในการสมาคมในทางปฏิบัติ (9.2)

    บทย่อยนี้เป็นการประเมินว่า สหภาพแรงงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติหรือไม่ และกิจกรรมของสหภาพเป็นอิสระจากการแทรกแซงและการคุกคามหรือไม่ รัฐบาลบางประเทศอนุญาตให้มีสหภาพแรงงานตามกฎหมาย แต่รัฐฉกฉวยสหภาพแรงงานเพื่อลดทอนกิจกรรมสหภาพแรงงานให้รุนแรงน้อยลง ขณที่นักเคลื่อนไหวและสมาชิกสหภาพอาจต้องเผชิญทั้งการกดดัน การข่มขู่ หรือแย่กว่านั้น จากทั้งนายจ้างและรัฐบาล